26 May 2012

Panunumpa sa Katiwalian

Marahil ito ang tunay na nasa laman ng isipan ni Corona habang bininigkas ang kanyang panunumpa sa katungkulan noong ika-17 ng Mayo 2010:

"Ako, si Renato C. Corona, na hinirang sa katungkulan bilang Punong Mahistrado ng Korte Suprema, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ibinigay sa akin ng aking Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo; na aking itataguyod at ipagtatanggol ang aking sarili gamit ang ibang batas nang hindi sumasangguni sa mismong Saligang Batas ng Pilipinas; na tunay na mananalig at tatalima ako rito para makalusot sa hindi pagdeklara ng aking mga ari-arian at dollar account sa aking SALN; at kusa kong babalikatin ang aking sariling interes na may hangaring umiwas mula sa pananagutan sa sambayanan."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...