19 June 2011

Mensahe ni Dr. Jose Rizal para sa mga Iskolar para sa Bayan

Nakasulat sa paanan ng Oblation sa Bulwagang Quezon, Unibersidad ng Pilipinas - Diliman:

Nasaan ang kabataang mag-aalay
ng kanilang kasibulang buhay,
ng kanilang adhikain at sigasig
sa kabutihan ng bansa? 

Nasaan ang siyang puspusang
magbubuhos ng dugo upang
hugasang lahat ang ating kahihiyan,
ang ating mga kalapastanganan,
ang ating kabalintuan? 

Tanging yaong dalisay at walang bahid
ang karapatdapat na naging alay upang
matanggap ang kasalantaang ito. 

Binigkas ni Padre Florentino sa 
El Filibusterismo, Dr. Jose P. Rizal, 1891


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...